Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode ichrono.sk prevádzkovaného spoločnosťou JANEBA TIME SR, s.r.o.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúcim je spoločnosť JANEBA TIME SR, s.r.o. ( ktorá je zároveň prevádzkovateľom stránok ), so sídlom Vodná 801/31, 946 52 Imeľ, IČO: 34 110 992, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, Vložka č.: 772/N.

Kupujúcim je zákazník, spotrebiteľ.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (fyzická osoba), vzťahy neupravené v obchodných podmienkach sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou zákazník (právnická osoba), vzťahy neupravené v obchodných podmienkach sa riadia obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z.z.).

Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúci / dodávateľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Reklamácia – je uplatnenie práv kupujúceho z rozporu s kúpnou zmluvou, ako aj uplatnenie práv kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady.

Kupujúci je zákazníkom nášho internetového obchodu.

Kupujúci / spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci / zákazník je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky, či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzavretiu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzavretiu kúpnej zmluvy nepríde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej jen „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel o rozpore s kúpnou zmluvou alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhoda s kúpnou zmluvou sa následne rozumie predovšetkým, že predávaná vec je bez vád, a ďalej, že má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy očakávané, poprípade kvalitu a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, ďalej, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Dostupnosť produktov

Všetky zobrazené modely sú aktuálne dostupné na niektorom z našich skladov. Pokiaľ sa niektorý model nenachádza na žiadnom zo skladov, automaticky sa prestane zobrazovať.

Doba dodania

Tovar dodávame podľa zobrazenej dostupnosti nasledovne:

dostupnosť: na sklade - dodanie do 1 až 3 pracovných dní (pri objednávke do 12,00 hod., väčšina tovaru dodaná do 24 hodín)

dostupnosť: do 3 - 5 dní - dodanie zvyčajne do 3 až 5 pracovných dní

dostupnosť: na dotaz - dodanie zvyčajne do 7 až 10 pracovných dní

dostupnosť: na objednávku - termín dodania upresníme po potvrdení u dodávateľa

Kontrola zásielky

Pri prevzatí zásielky je spotrebiteľovi doporučené skontrolovať stav zásielky, pokiaľ je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku či neúplnosť zásielky, je spotrebiteľovi doporučené ešte za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam o poškodení zásielky a nechať si tento záznam dopravcom potvrdiť, poprípade zásielku neprevziať.

Reklamačný poriadok

Kompletný reklamačný poriadok je umiestnený na stránke:

https://www.ichrono.sk/reklamacny-poriadok

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu spoločnosti JANEBA TIME SR s.r.o., Komárňanská 162, 947 01 Hurbanovo. Tovar zasielajte prosím v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:

- tovar v originálnom balení, nepoškodený

- originál záručný list

- originál faktúru

- kópiu dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra (kvôli dátumu doručenia)

- číslo učtu na ktorý majú byť peniaze vrátené

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Prodávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, podľa Zásad spracovania a ochrany osobných údajov.

 

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných informácií.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok, v znení platnom v deň odoslania objednávky, vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak v konkrétnom prípade nebolo preukazateľne dohodnuté inak.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 24. 05. 2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.ichrono.sk.